Skip to main content

Realizované projekty

Výsledky našich projektov pomáhajú našim klientom zvýšiť výkon, skvalitniť služby a zlepšiť ekonomiku.

Centrálna správa referenčných údajov

Centrálna správa referenčných údajov je kľúčovým systémom zavádzania elektronických služieb verejnej správy a uplatnenia antibyrokratického pravidla „Jedenkrát a dosť“.

Centrálna integračná platforma

Rozšírenie funkcionality integračnej platformy Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov za účelom modernizácie a rozvoja platformy dátovej integrácie.

Dátová integrácia

Rozšírenie vzájomnej výmeny dát medzi integrovanými organizáciami – Orgánmi verejnej moci prostredníctvom služieb Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov.

Centrálny ekonomický systém – Mapovanie procesov

Mapovanie, analýza a návrh ekonomických procesov štátu, skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy.

Centrálny ekonomický systém – Implementácia

Implementácia Centrálneho ekonomického systému zabezpečujúceho centralizáciu informačných systémov riadenia verejných financií.

Vizualizácia vzťahov dátových entít v prostredí DataCentra

Cieľom bolo dodanie softvérového nástroja na vizualizáciu údajov a vzťahov v Systéme konfiguračného manažmentu DataCentra.

Riešenie pasportizácie odpadových nádob a jednotlivých výsypov pri vývoze odpadu umožňuje samosprávam zavedenie adresného spoplatňovania, zvyšovanie miery triedenia a znižovanie objemu zmesového komunálneho odpadu.

Poradenstvo pri zavádzaní správy kmeňových dát v rámci nadnárodnej skupiny priemyslových výrobcov.