Skip to main content

Realizované projekty

Výsledky našich projektov pomáhajú našim klientom zvýšiť výkon, skvalitniť služby a zlepšiť ekonomiku.

Konzultačné služby pokrývajúce mapovanie, analýzu a návrh procesov pre Centrálny ekonomický systém.

Centrálna správa referenčných údajov je kľúčovým systémom zavádzania elektronických služieb verejnej správy a uplatnenia antibyrokratického pravidla „jedenkrát a dosť.“

Implementácia softvérového nástroja pre vizualizáciu vzťahov a súvislostí Graphlytic v rámci Systému konfiguračného manažmentu.

Riešenie pasportizácie odpadových nádob a jednotlivých výsypov pri vývoze odpadu umožňuje samosprávam zavedenie adresného spoplatňovania, zvyšovanie miery triedenia a znižovanie objemu zmesového komunálneho odpadu.

Poradenstvo pri zavádzaní správy kmeňových dát v rámci nadnárodnej skupiny priemyslových výrobcov.

Zapojenie civilnej časti Ministerstva spravodlivosti SR do ekonomického informačného systému (EIS)

Dodanie optimálnych riešení aplikačného softvéru
pre Centrálny konsolidačný systém (CKS)