Skip to main content

Vizualizácia vzťahov dátových entít v prostredí DataCentra

Cieľom projektu bolo dodanie riešeniaimplementácia softvérového nástroja na vizualizáciu údajov a vzťahov Systému konfiguračného manažmentu v rámci prevádzkových procesov DataCentra a súvisiacich poradenských a implementačných služieb.

Vizualizačný nástroj Graphlytic poskytuje nový pohľad na analyzované dáta. Dáta nie sú vnímané len ako objekty, spomínaný nástroj ponúka pohľad na ich vzťahy, prepojenia a súvislosti medzi nimi. Zákazník vie takto veľmi rýchlo získať odpoveď na rôzne analytické otázky týkajúce sa napríklad šírenia výpadku v sieti, kontroly konzistencie siete, kritických závislosti aplikačných, technických a sieťových komponentov informačných systémov a pod.

Hlavné prínosy riešenia:

  • Zabezpečenie efektívnej analýzy dát pre strategickú agendu prevádzky
  • Riadene kritických aktív s možnosťou spracovať dáta z viacerých vstupných zdrojov

Integráciu s existujúcimi podpornými systémami v prostredí DataCentra.