Skip to main content

Dátová integrácia – kvantitatívny rozvoj IS CSRÚ

Cieľom projektu Dátová integrácia je rozšírenie vzájomnej výmeny dát medzi integrovanými organizáciami – Orgánmi verejnej moci (OVM) prostredníctvom služieb Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) a zvýšenie dátovej kvality v jednotlivých informačných systémoch OVM.

Hlavné prínosy projektu:

  • Optimalizované a efektívne fungovanie štátnej správy, vytvorenie technických podmienok pre uplatňovanie antibyrokratického princípu „Jedenkrát a dosť“.
  • Technologické sprístupnenie platformy dátovej integrácie a služieb IS CSRÚ pre ďalšie OVM, čím sa podarilo pripojiť 35 nových IS OVM
  • Rozšírenie integrácií o viac ako 1 000 integračných väzieb a 100 objektov evidencie prostredníctvom pripojenia nových poskytovateľov a konzumentov a tiež rozšírením dátovej integrácie už zapojených OVM
  • Vytvorenie Dátového modelu zapojených OVM pre systematické stanovenie rozsahu integrácií v štáte, čo prispieva k napĺňaniu princípu „Jedenkrát a dosť“.
  • Zlepšenie kvality poskytovaných dát – sprístupnenie nástrojov pre riešenie dátovej kvality a realizácia procedúr dátovej kvality (data profiling, stotožňovanie dát voči referenčným údajom, transformácia do nových formátov napr. JASON LD).