Skip to main content

Centrálna integračná platforma – kvalitatívny rozvoj IS CSRÚ

Cieľom projektu bolo rozšírenie funkcionality integračnej platformy Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) za účelom modernizácie a rozvoja platformy dátovej integrácie pre naplnenie stratégie Manažmentu údajov verejnej správy. Pomocou nových funkcií je možné ďalej skvalitňovať služby e-Gov poskytované jednotlivými orgánmi verejnej moci, ktorých informačné systémy sú integrované s IS CSRÚ. Samotné riešenie bolo dodané ako množina softvérových modulov implementovaných na mieru podľa zadania zákazníka:

  • Obslužná zóna – modul pre riadenie dátovej integrácie a získavanie údajov
  • Rozšírený Webový portál pre vizualizovaný prístup používateľov k údajom objektov evidencie a referenčným údajom
  • Služba PaaS pre manažment údajov s dostupnosťou vo vládnom cloude
  • Integračná služba pre automatizovanú distribúciu údajov a propagáciu aktualizačných údajov zdrojových registrov do dotknutých systémov
  • Podporné integračné služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra, vytvorenie rozhrania pre Konsolidovanú analytickú vrstvu Ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vyhľadávanie v registroch pre prístup k údajom v externých systémoch poskytovateľov údajov.