Skip to main content

Centrálna správa referenčných údajov

Cieľom projektu bolo vybudovať centrálny informačný systém pre efektívnejšiu výmenu dát medzi jednotlivými organizáciami verejnej správy ako predpoklad pre uplatnenie antibyrokratického princípu „Jedenkrát a dosť“.

Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) je postavený na softvérovej platforme TALEND a pozostáva z modulov:

  • Dátovej integrácie a ETL
  • Dátovej kvality
  • Systémových integrácii a
  • Manažmentu kmeňových dát.

Implementácia systému umožňuje verejnej správe referencovanie a stotožňovanie voči dostupným referenčným registrom údajov, ako aj poskytovanie a konzumovanie údajov vybraných subjektov. Ako prvé boli prostredníctvom IS CSRÚ poskytované údaje z oblastí daňovej, nedoplatkov sociálneho a zdravotného poistenia, výpisov z registrov, evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Systém v súčasnej podobe umožňuje Orgánom verejnej moci (OVM) spoľahlivo pristupovať k referenčným údajom, základným číselníkom a ďalším objektom evidencie iných OVM. Občania sú podľa princípu „Jedenkrát a dosť“ zbavovaní povinností predkladať doklady o informáciách, ktoré sú uchované v databázach registrov.

Občan alebo firma poskytne svoje údaje štátu len raz, pričom distribúciu údajov inštitúciám, ktoré ich potrebujú pre konkrétne konanie, zabezpečia informačné systémy verejnej správy, ktoré zdieľajú údaje integráciou na služby informačného systému CSRÚ. Orgánom verejnej moci voči CSRÚ vystupujú ako poskytovatelia alebo konzumenti údajov.

Využívanie elektronických služieb verejnej správy je jednoduchšie a prehľadnejšie, pričom umožní aj priamo občanom flexibilnejšie riešiť rôzne životné situácie vyžadujúce komunikáciu so štátom.