Skip to main content

Našim zákazníkom
poskytujeme
komplexné služby

Pomáhame zákazníkom dlhodobo dosahovať merateľné zlepšenia pomocou implementácie procesov, spracovaním údajov a ich podporou IT riešeniami.

Riešenia na mieru

Manažment
dát

Business
intelligence

Poradenstvo riadenia
verejných financií

Integračné riešenie
platformy Talend

Klasifikácia služieb

Konzultačné služby

Výstupom je dokument obsahujúci kompletný a odôvodnený opis riešenia spracovaný na mieru pre zákazníka na základe vlastného know-how.

Implementácia

Výstupom je funkčné riešenie odovzdané do používania zákazníkovi vrátane dokumentácie a školení.

Prevádzková podpora

Predmetom je vykonávanie služieb údržby a podpory prevádzky informačného systému s garantovaným plnením parametrov kvality služby (SLA).

Informačné systémy

Poskytovanie prístupu k informačnému systému a umožnenie zákazníkovi spracúvať ním vlastné dáta.

Riadenie projektov

Služby skúsených projektových manažérov v súlade so štandardmi IPMA a Prince II sú predpokladom úspešnej realizácie IT projektov.

Systémová integrácia

Realizácia zložitých riešení zahŕňajúcich viacero informačných systémov, technológií aj dodávateľov.

Technológie