Skip to main content

Manažment dát

Riešeniami v oblasti manažmentu dát umožňujeme využiť dáta ako spoľahlivý zdroj informácií pre správne rozhodnutia a pre riadenie na operatívnej, taktickej aj strategickej úrovni.

Dáta sú
strategickým aktívom
a súčasťou biznisu.

Pre správne a včasné manažérske rozhodnutia a ďalší rozvoj biznisu firmy je nevyhnutné mať k dispozícií komplexné, správne a aktuálne dáta.

Manažment dát zahŕňa celú oblasť technológií, procesov a opatrení, ktorých zmyslom je zabezpečenie životného cyklu dát tak, aby prinášali čo najvyšší úžitok. Dáta je potrebné zbierať, vhodne ukladať, spracovať a priebežne strážiť ich integritu a konzistentnosť. Manažment dát je možné implementovať komplexne, alebo postupne po jednotlivých logických celkoch, z ktorých každý samostatne znamená nemalý prínos pre hlavný biznis firmy.

Dátová integrácia

Integrácia rôznych údajových zdrojov do prevádzkových a riadiacich procesov umožňuje organizácii získať komplexné a spoľahlivé informácie v požadovanom čase. Cieľovým stavom sú integrované dátové zdroje takým spôsobom, že realizácia procesov je centrálne riadená a prenos dát medzi nimi je monitorovaný, auditovateľný a v maximálnej možnej miere automatizovaný.

Dátová kvalita

Využiteľnosť dát je výrazne limitovaná ich kvalitou. Zavedenie riešenia pre zabezpečenie dátovej kvality zahŕňa nastavenie jej kritérií a vyhodnocovanie ich plnenia, zavedenie procedúr čistenia dát, ako aj monitoring vývoja kvality dát.

Správa kmeňových dát

Kmeňové údaje sú zvyčajne využívané viacerými aplikáciami. Ak tieto systémy údaje aj menia, je potrebné zabezpečiť ich riadenie, aby každý zo systémov pracoval s rovnakými (tzv. „master“) údajmi. Cieľom riadenia „master“ dát je zabezpečenie procesu jednotnej správy „jedinej verzie pravdy kmeňových údajov a číselníkov“ Prevádzkové systémy nad takýmito riadenými kmeňovými dátami tak využívajú aktuálne, jednoznačné a hodnoverné údaje

Zavedenie Data Governance

Data Governance v praxi znamená celkové riadenie obsahu, dostupnosti, správy a kvality dát v súlade so zvolenou stratégiou a smerovaním firmy.
Zmyslom Data Governance je identifikovať jednoznačné kľúčové dáta pre potreby biznisu a nastaviť procesy riadenia týchto údajov a zodpovednosti pomenovaných osôb.