Skip to main content

Poradenstvo riadenia verejných financií

Pridaná hodnota konzultačných služieb spoločnosti MIM je založená na ich interdisciplinárnom charaktere prepájajúcim znalosti verejnej správy, IT technológií ako aj procesov riadenia verejných financií.

Plánovanie, tvorba zdrojov, spotreba a účtovanie.

Spoločnosť MIM sa významne podieľala na efektívnych riešeniach verejnej správy v oblastiach:

  • strategického riadenia a udržateľnosti verejných financií (refinancovanie a riadenie rizík štátneho dlhu)
  • centralizácie verejných príjmov (systém Štátnej pokladnice),
  • realizácie rozpočtu,
  • účtovníctva a výkazníctva štátu.

Strategické riadenie verejných financií

Je kritickou funkciou vlády. Zahŕňa plánovanie, alokovanie a kontrolu prostriedkov verejného rozpočtu s úlohou naplniť špecifické ekonomické, sociálne alebo fiškálne ciele. Musí byť vykonávané zodpovedným, efektívnym a transparentným spôsobom. Nevyhnutná je pretrvávajúca kontrola, monitoring, riadenie rizík a prispôsobovanie sa aktuálnym podmienkam so zreteľom na zachovanie efektivity, fiškálnej disciplíny a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasťou strategického riadenia verejných financií je aj refinancovanie a riadenie rizík štátneho dlhu, ktoré si vyžaduje adekvátnu informačnú a systémovú podporu.

Udržateľnosť verejných financií

Predstavuje schopnosť vlády udržiavať stabilnú a vyrovnanú fiškálnu politiku nastavenú podľa stanovených ekonomických a sociálnych cieľov. Udržateľné verejné financie sú kľúčové pre ekonomickú stabilitu a schopnosť reagovať na možné makroekonomické a demografické zmeny. Zabezpečenie fiškálnej stability vyžaduje rozvážne plánovanie, monitoring a schopnosť prijímať zmeny podľa neustále sa meniacich podmienok. V rámci rozvoja systémov riadenia verejných financií sa týka zavádzania fiškálnych inštitútov, ich správne nastavenie a vytvorenie vhodných podmienok pre ich fungovanie po stránke organizačnej, procesnej, metodickej ako aj informačnej.

Centralizácia verejných príjmov

Označuje koncentráciu štátnych príjmov a peňažných tokov verejnej správy na národnej úrovni. Dôvodom pre centralizáciu verejných príjmov je zefektívnenie finančného riadenia štátu a umožnenie fiškálnej kontroly. Vďaka centralizácií sa znižuje objem prostriedkov potrebných na krytie likvidity štátu a obsluhu štátneho dlhu, skvalitňuje informačná báza pre riadenie verejných financií a zvyšuje transparentnosť celého systému. Príležitosťou v tejto oblasti je zjednotenie procesov výberu štátnych príjmov, správy a vymáhania pohľadávok štátu, zavedenie štandardov a zefektívnenie procesov elektronickej komunikácie medzi štátom a platcami daní, ciel a odvodov, ako aj zvyšovanie komfortu osôb pri styku s verejnou správou.

Realizácia rozpočtu

Týka sa vykonávania rozpočtových plánov a programov stanovených rozpočtom verejnej správy a teda realizáciou výdavkovej stránky rozpočtu. Realizácia rozpočtu sa má riadiť princípmi hospodárnosti, zodpovednosti a transparentnosti a mala by prebiehať v súlade s vopred stanovenými cieľmi. Informačná podpora tejto oblasti riadenia verejných financií má zabezpečiť dostupnosť komplexných informácií o celkovom realizovanom rozpočte, kontrolu alokácie a disponibility výdavkov ešte pred vstupom do záväzku a zároveň podporiť tvorbu strednodobého výdavkového rámca (v kontexte viacročného rozpočtovania).