Skip to main content

Integračnú platformu Talend je možné inštalovať troma spôsobmi:

  • on-premise inštalácia
  • hybridná inštalácia
  • cloud inštalácia

V prípade, že zákazník požaduje mať všetky moduly vrátane riadiaceho modulu TAC nainštalované na svojich serveroch, hovoríme o on-premise riešení. Pokiaľ sa rozhodne, že riadiaci modul TMC (cloud alternatíva ku TAC), prípadne niektoré ďalšie moduly budú súčasťou Talend cloudu hovoríme o hybridnej inštalácii. V prípade umiestnenia všetkých modulov v cloude  hovoríme o cloud inštalácii.

Hybridná a cloud inštalácia sú založené na rovnakom type architektúry Talend Cloud Architecture, líšia sa však v tom, že pri hybridnej inštalácii si zákazník vybrané Talend moduly ponecháva inštalované na svojich serveroch.

Tak ako je uvedené na obrázku, pri hybridnej inštalácii je možné zvoliť variant, kedy sú všetky moduly vrátane Remote Engine (runtime server) a Stewardship konzoly inštalované na serveroch zákazníka. Jediným modulom, ktorý v tomto prípade bude umiestnený v Talend Cloude je riadiaci modul TMC.  Pri takejto inštalácii spracúvané dáta neopúšťajú privátne IT prostredie zákazníka.

Hybridná inštalácia je teda vhodná pre zákazníka, ktorý má dôvody nepripustiť spracúvanie svojich dát mimo svojho privátneho prostredia.

 

Hlavné výhody Talend cloud architektúry

Zníženie prevádzkových nákladov

– pri prevádzke je potrebné menšie množstvo vlastného hardvéru (resp. pri cloud inštalácii nie je potrebný žiaden vlastný hardvér).

– TMC a moduly umiestnené v cloude sú updatované automaticky a nie je potrebné manuálne patchovanie, čo vedie k šetreniu zdrojov.

 

Zvýšenie bezpečnosti

– pre TMC a moduly umiestnené v cloude je zabezpečené, že všetky dostupné bezpečnostné a funkcionálne záplaty (patche) sú aplikované automaticky a kontinuálne.

 

Dostupnosť inovácií

– pri Talend cloud alebo hybridnom riešení sú zdarma dostupné nástroje Pipeline Designer, API Designer a API Tester.

 

Lepšia podpora SDLC

– v riadiacom module TMC je dostupná funkcionalita „promotion pipelines”, ktorá zabezpečuje zjednodušenie pri nasadzovaní jobov na testovacie a produkčné prostredia. Táto automatizácia pomáha znižovať chybovosť, ktorá vzniká pri komplikovanom manuálnom nasadzovaní v rámci on-premise riešenia.

 

Multitenancy

– Talend cloud architektúra umožňuje separátne riadenie tenantov. Organizácia má možnosť zakúpiť si jednu spoločnú Talend licenciu a jej divízie môžu byť spravované v TMC autonómne, bez vzájomných presahov.