Skip to main content

Čo je dobré vedieť pri rozhodovaní sa?

Kľúčové rozdiely vo funkcionalite neplatených (open source) a platených (Talend Data Fabric)

nástrojov platformy Talend.

Vývojárska časť platformy Talend pozostáva z troch hlavných modulov:

Data Integration (DI)                Enterprise service bus (ESB)              Data Quality (DQ)

 

Bez licencie sú moduly dostupné ako tri samostatné nástroje (samostatné programy: Open studio DI, Open studio ESB a Open Studio DQ) určené pre jedného vývojára s obmedzeným množstvom komponentov oproti platenej verzii Talend Data Fabric.

Porovnanie Open Studia a platenej verzie Talend Data Fabric:

Open Studio nepodporuje tímovú prácu vývojárov – tzn. prácu tímu nad jedným projektom a zdieľanie zdrojov

Open Studio neumožňuje administráciu dodaného riešenia, pričom Talend Data Fabric poskytuje centrálnu administratívnu konzolu s možnosťou:

  • správy používateľov
  • správy vykonávaných úloh – časovanie spustenia, logy a prehľady o spracovaniach, notifikácie o chybových stavoch spracovania
  • centrálnu Logovaciu a monitorovaciu konzolu s informáciami o všetkých volaniach služieb
  • podpora tímovej práce  – verzionovanie, vytváranie vetiev, main balíkov s následným možným nasadzovaním na TEST a PROD prostredie
  • použitie vytvorených jobov v rôznych projektoch (reusability)

Open Studia neobsahujú všetky komponenty platenej verzie, napr.:

  • v DQ funkčnosti nie je „match“ komponent – čo je základný komponent pre stotožňovanie záznamov
  • Neexistuje napojenie na Data Stewardship konzolu – GUI pre dátového stewarda určené na riešenie problémových údajov

Open Studia nepodporujú high availability, load balancing a failover

Technický support (napríklad riešenie zraniteľností) je dostupný iba pre platenú verziu.

Prehľad funkcionalít platenej a neplatenej verzie platformy Talend.