„GARANTOVANÁ SPRÁVNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ DÁT V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH DRAMATICKY ZVYŠUJE ICH HODNOTU A VYUŽITEĽNOSŤ PRE UDRŽANIE SI KONKURENCIESCHOPNOSTI A SPRÁVNE MANAŽÉRSKE ROZHODNUTIA.“

Optimalizácia obsahu a štruktúry údajov zvyšuje hodnotu údajov pre organizáciu. Vhodné ukladanie dát a ich správa zlepšuje celkovú efektivitu, bezpečnosť a dostupnosť firemných údajov.

Príležitosť na zmenu:

 • Správa dátových úložísk, zálohovanie, bezpečnosť dát sú realizované výhradne internými zamestnancami, častokrát s limitovanými kapacitnými a finančnými možnosťami
 • Kompletná správa dátovej základne vlastnými kapacitami a prostriedkami môže predstavovať značné riziká, napr. v prípade nepredvídateľných personálnych udalostí, alebo dôsledkom živelných pohrôm a pod.
 • Organizácie historicky ukladajú a spravujú dátovú základňu prostredníctvom štandardných typov interných systémov a databáz; spolu s exponenciálnym rastom jej objemu rastú aj náklady
 • Izolovaná správa údajov v jednotlivých aplikáciách spôsobuje redundanciu dát vo viacerých systémoch, databázach, sieťových súborových serveroch, dôsledkom čoho vzniká nízka efektivita správy a spracovania údajov
 • Prevádzkové priority a orientácia na vnútorné informácie sú často príčinou nedostupných alebo nepostačujúcich údajov pre podporu rozhodovania a sú takto obmedzením pre manažérske rozhodovanie
 • Dáta ako firemné aktíva sa využívajú z finančného pohľadu málo efektívne
   

Prínosy

 • Cieľom je efektívne riadená, spravovaná a zabezpečená dátová základňa, vyhovujúca biznis potrebám organizácie a otvoreným technickým štandardom
 • Pre správu a prevádzkovanie sú využívané štandardné služby s požadovanými zmluvnými parametrami, čím sa odbremení interné IT o rutinné prevádzkové činnosti a zmenší nákladovosť IT
 • Organizácia zabezpečuje plné vlastníctvo dát a má ich správu pod plnou kontrolou