„ZAVEDENÉ PROCESY A ŠTANDARDY „DATA GOVERNANCE“ UMOŽŇUJÚ A ZABEZPEČUJÚ OPTIMÁLNE VYUŽITIE DÁT ČÍM ZÍSKATE NAJVYŠŠÍ EFEKT ZA NAJMENEJ PEŇAZÍ“

Data Governance v praxi znamená celkové riadenie obsahu, dostupnosti, správy a kvality dát v súlade so zvolenou stratégiou a smerovaním firmy.

Príležitosť na zmenu

  • Vzhľadom na čoraz väčší objem dát nie je vždy ľahké alebo možné identifikovať, kto, kedy a aké údaje vo firme využíva, zdieľa a za akým účelom
  • Údaje pre jednotlivé firemné procesy nie sú vždy úplné, správne, môžu byť duplicitné alebo existujú ich viaceré zdroje či verzie. Takýto stav zväčša neúmerne predlžuje trvanie firemných procesov, znižuje ich kvalitu a efektívnosť

Prínosy

Zmyslom Data Governance je identifikovať jednoznačné kľúčové dáta pre potreby biznisu a nastaviť riadiace mechanizmy riadenia týchto údajov, pomocou:

  • Definovania vlastníctva údajov
  • Definovania zodpovednosti za ich úplnosť, kvalitu tým, že je určený vlastník biznis procesov
  • Identifikácie a riadenia konzumentov dát
  • Nastavenia procesov vyhodnocovania a zlepšovania kvality