MD riešenia

„NEUSTÁLYM ZVYŠOVANÍM OBJEMU FIREMNÝCH DÁT A ICH ZDROJOV JE ČORAZ VÄČŠÍM PROBLÉMOM ICH DÔVERYHODNOSŤ, VHODNÝMI NÁSTROJMI PRE KVALITU DÁT SA TAKTO FIREMNÉ ÚDAJE STÁVAJÚ HODNOTNÝMI FIREMNÝMI AKTÍVAMI“


Kedy môžeme povedať že firemné údaje sú kvalitné? Ak sú presné, kompletné, jednoznačné, aktuálne, konzistentné a správne.

Príležitosť na zmenu

 • Viete s istotou povedať, že Vaše údaje sú spoľahlivé?
 • Potrebujete pri rozhodovaní svoje dáta neustále overovať, korigovať alebo dopĺňať?

MIM riešenie obsahuje:

 • Nastavenie a vyhodnocovanie kritérií kvality údajov
 • Čistenie údajov, eliminácia duplicít, zvyšovanie kvality údajov na základe nastavených kritérií
 • Monitorovanie úspešnosti procesu zlepšovania kvality údajov a sledovanie vývoja kvality dát


Prínosy

 • Údajová základňa je pri spracovaní podrobená analýze kvality údajov s následným ošetrením zistenej údajovej nekvality

 

Získajte optimálne riešenia pre kvalitu Vašich dát s využitím nástrojov

DQDP v2DSC

 

osvedčenej platformy

logo talend new

„SCHOPNOSŤ EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA POTENCIÁLU VEĽKÉHO OBJEMU DÁTOVÝCH TOKOV ZVYŠUJE KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRMY NA TRHU“

V súčasnosti je potenciálnym zdrojom hodnotných údajov takmer každé elektrické zariadenie, zdrojom informácií sú všetci zamestnanci, dáta o preferenciách ľudí zo sociálnych sietí a iné.

Vyťaženie užitočných informácií aj zo zdanlivo nesúvisiacich dátových tokov prispieva ku zlepšeniu interného riadenia, alebo tvorbe konkurenčnej výhody firmy.

Systémové riešenia označované názvom „Big Data“ umožňujú v porovnaní s tradičnými databázovými riešeniami oveľa rýchlejšie spracovanie veľkých objemov rôznorodých dát.

Príležitosť na zmenu

 • Firmy zvyčajne prevádzkujú rôzne softvérové aplikácie a majú k dispozícii zdroje údajov o správaní sa zákazníkov, prevádzkové údaje z inteligentných prístrojov, výrobných technológií a senzorov
 • Pre využitie týchto údajov, je nevyhnutné navrhnúť a implementovať biznis scenáre, efektívne prepojiť rôznorodé dátové zdroje a z ich dát získať informácie
 • Budovanie tradičných databázových systémov pre zhromažďovanie a vyhodnocovanie veľkého objemu dát a nekonzistentných informácií je neefektívne a predražené
   

Prínosy

 • Pridanou hodnotou pre firmu je efektívne vybudovaná infraštruktúra pre spracovanie rôznorodých typov dát veľkých objemov, z rôznych zdrojov, integrovanú do prevádzkového prostredia
 • Mamažment firmy má identifikované a implementované scenáre riadenia a spracovania dát pre ďalšie využitie
 • Dokáže jednoducho a pružne využiť nové dátové zdroje pre interný reporting, operatívne riadenie, ale i pokročilé Business Intelligence funkcionality (napríklad rôzne prediktívne analýzy) pre strategické riadenie organizácie.

Získajte optimálne riešenie pre spracovanie veľkých dát „Big Data“ s využitím nástroja

BD v2
osvedčenej svetovej platformy

logo talend new

„INTEGRÁCIA RÔZNYCH ÚDAJOVÝCH ZDROJOV DO PREVÁDZKOVÝCH A RIADIACICH PROCESOV UMOŽŇUJE ORGANIZÁCII ZÍSKAŤ KOMPLEXNÉ A SPOĽAHLIVÉ INFORMÁCIE V POŽADOVANOM ČASE“


Príležitosť na zmenu

 • Integrácia medzi agendovými systémami je riešená individuálne ad-hoc, alebo „každý s každým“
 • Integrácia pomocou manuálne spúšťaných import/exportov bez automatizácie a auditovateľnosti týchto prenosov
 • Integrácia bez monitoringu, alebo s čiastkovými riešeniami monitorovania jednotlivých prenosov rôznej úrovne predstavuje častý zdroj neefektivity a záťaž pre prevádzku ako i používateľov IS

Prínosy

 • Cieľovým stavom sú integrované dátové zdroje takým spôsobom, že realizácia procesov je centrálne riadená a prenos dát medzi nimi je monitorovaný, auditovateľný a v maximálnej možnej miere automatizovaný.

Získajte optimálne riešenie pre integráciu rôznych údajových zdrojov s využitím nástroja

DI

osvedčenej platformy

logo talend new

„RIADENIE „MASTER“ DÁT NAPRIEČ CELOU ORGANIZÁCIOU PREDSTAVUJE KĽÚČOVÚ SÚČASŤ CELKOVÉHO RIADENIA ŽIVOTNÉHO CYKLU DÁT“


Kmeňové údaje sú zvyčajne využívané viacerými aplikáciami. Ak tieto systémy údaje aj menia, je potrebné zabezpečiť ich riadenie, aby každý zo systémov pracoval s rovnakými (tzv. „master“) údajmi.

Príležitosť na zmenu

 • Spravuje každý agendový informačný systém vo Vašej firme vlastné kmeňové dáta a číselníky?
 • Tieto číselníky sú súčasťou „spoločných“ údajov vo všetkých informačných systémoch a údaje sa vzájomne nezdieľajú?

Výsledným efektom je nízka úroveň dôveryhodnosti prevádzkových údajov a nekvalita v reportingu.

Prínosy

 • Cieľom riadenia „master“ dát je zabezpečenie procesu jednotnej správy „jedinej verzie pravdy kmeňových údajov a číselníkov“
 • Prevádzkové systémy nad takýmito riadenými kmeňovými dátami tak využívajú aktuálne, jednoznačné a hodnoverné údaje
 • Proces riadenia „master“ dát sa opiera o procesy dátovej kvality a integrácie
 • Aktualizované údaje sa zdieľajú/propagujú do príslušných prevádzkových informačných systémov, kde sú využívané

Zamerajte sa na Vaše kľúčové údaje a využite optimálne riešenie

MDM v2
osvedčenej svetovej platformy

logo talend new

„GARANTOVANÁ SPRÁVNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ DÁT V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH DRAMATICKY ZVYŠUJE ICH HODNOTU A VYUŽITEĽNOSŤ PRE UDRŽANIE SI KONKURENCIESCHOPNOSTI A SPRÁVNE MANAŽÉRSKE ROZHODNUTIA.“

Optimalizácia obsahu a štruktúry údajov zvyšuje hodnotu údajov pre organizáciu. Vhodné ukladanie dát a ich správa zlepšuje celkovú efektivitu, bezpečnosť a dostupnosť firemných údajov.

Príležitosť na zmenu:

 • Správa dátových úložísk, zálohovanie, bezpečnosť dát sú realizované výhradne internými zamestnancami, častokrát s limitovanými kapacitnými a finančnými možnosťami
 • Kompletná správa dátovej základne vlastnými kapacitami a prostriedkami môže predstavovať značné riziká, napr. v prípade nepredvídateľných personálnych udalostí, alebo dôsledkom živelných pohrôm a pod.
 • Organizácie historicky ukladajú a spravujú dátovú základňu prostredníctvom štandardných typov interných systémov a databáz; spolu s exponenciálnym rastom jej objemu rastú aj náklady
 • Izolovaná správa údajov v jednotlivých aplikáciách spôsobuje redundanciu dát vo viacerých systémoch, databázach, sieťových súborových serveroch, dôsledkom čoho vzniká nízka efektivita správy a spracovania údajov
 • Prevádzkové priority a orientácia na vnútorné informácie sú často príčinou nedostupných alebo nepostačujúcich údajov pre podporu rozhodovania a sú takto obmedzením pre manažérske rozhodovanie
 • Dáta ako firemné aktíva sa využívajú z finančného pohľadu málo efektívne
   

Prínosy

 • Cieľom je efektívne riadená, spravovaná a zabezpečená dátová základňa, vyhovujúca biznis potrebám organizácie a otvoreným technickým štandardom
 • Pre správu a prevádzkovanie sú využívané štandardné služby s požadovanými zmluvnými parametrami, čím sa odbremení interné IT o rutinné prevádzkové činnosti a zmenší nákladovosť IT
 • Organizácia zabezpečuje plné vlastníctvo dát a má ich správu pod plnou kontrolou