Naše riešenia dokážu čeliť nielen nárastu množstva evidovaných dát, ale aj potrebe sledovania vzťahov a prepojení medzi jednotlivými prvkami v týchto evidenciách.
 

Príležitosť na zmenu:

Organizácie nemajú potrebné nástroje, aby mohli pozrieť na fungujúce biznis vzťahy a ich súvislosti, ktoré sú svojou komplexnosťou ťažko predstaviteľné a pochopiteľné. Každý subjekt má záujem:

  • Dostať v hospodárskom styku informácie o predmetnom partnerovi, jeho vzťahoch na okolie (napr. foaf/ firemný-register)
  • Vidieť v technickom spracovaní dopad zlyhania jedného technického komponentu na zvyšok technologického reťazca (napr. CMBD IT infraštruktúry)
  • V telefonickej komunikácii vidieť komunikačnú mapu hovorov v rámci celej organizácie

Prínosy

  • Rýchly, zrozumiteľný a jasný pohľad na silné a slabé oblasti biznisu
  • Interaktívne BI prostredie umožňujúce grafový pohľad na uzly, vzťahy a závislosti, so schopnosťou sledovania a modelovania vzťahov
  • Možnosť interaktívne odkrývať a zakrývať vzťahy, prechádzať medzi jednotlivými uzlami, selektovať podľa zadaných pravidiel a iné

Vybrané referencie

  • DataCentrum, Ministerstvo financií SR – vizualizácia konfiguračnej databázy (CMDB) a IT infraštruktúry
  • Analytické centrum, Ministerstvo spravodlivosti – vizualizácia stavov a pohybov súdnych spisov, analytický nástroj pre analýzu dĺžky súdnych konaní a anomálií v súdnych konaniach


Pre špeciálne vizualizácie údajov využívame grafové databázy platforiem GRAPHLYTIC a Neo4j.