BI riešenia

Naše riešenia dokážu čeliť nielen nárastu množstva evidovaných dát, ale aj potrebe sledovania vzťahov a prepojení medzi jednotlivými prvkami v týchto evidenciách.
 

Príležitosť na zmenu:

Organizácie nemajú potrebné nástroje, aby mohli pozrieť na fungujúce biznis vzťahy a ich súvislosti, ktoré sú svojou komplexnosťou ťažko predstaviteľné a pochopiteľné. Každý subjekt má záujem:

 • Dostať v hospodárskom styku informácie o predmetnom partnerovi, jeho vzťahoch na okolie (napr. foaf/ firemný-register)
 • Vidieť v technickom spracovaní dopad zlyhania jedného technického komponentu na zvyšok technologického reťazca (napr. CMBD IT infraštruktúry)
 • V telefonickej komunikácii vidieť komunikačnú mapu hovorov v rámci celej organizácie

Prínosy

 • Rýchly, zrozumiteľný a jasný pohľad na silné a slabé oblasti biznisu
 • Interaktívne BI prostredie umožňujúce grafový pohľad na uzly, vzťahy a závislosti, so schopnosťou sledovania a modelovania vzťahov
 • Možnosť interaktívne odkrývať a zakrývať vzťahy, prechádzať medzi jednotlivými uzlami, selektovať podľa zadaných pravidiel a iné

Vybrané referencie

 • DataCentrum, Ministerstvo financií SR – vizualizácia konfiguračnej databázy (CMDB) a IT infraštruktúry
 • Analytické centrum, Ministerstvo spravodlivosti – vizualizácia stavov a pohybov súdnych spisov, analytický nástroj pre analýzu dĺžky súdnych konaní a anomálií v súdnych konaniach


Pre špeciálne vizualizácie údajov využívame grafové databázy platforiem GRAPHLYTIC a Neo4j.

"NAŠE BI NÁSTROJE VÁM PRINÁŠAJÚ NOVÚ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI, RÝCHLOSTI, ZROZUMITEĽNOSTI A UŽÍVATEĽSKEJ PRIATEĽSKOSTI"

 

Príležitosť na zmenu

Pri využívaní BI rieši firma problém s historicky vzniknutými technickými obmedzeniami:

 • Prevádzkové reportingové a BI procesy nevyužívajú súčasné samoobslužné možnosti moderných BI nástrojov čo robí systém nepružným a neaktuálnym
 • Nástroje sú technologicky obmedzené na vybranej platforme alebo zariadení
 • BI údajová základňa obsahuje obmedzenú dátovú základňu (napr. neprepojené dátové zdroje, chýbajúce historické údaje a pod.), dôsledkom čoho je degradovaná vypovedacia hodnota BI
 • Príprava dát pre reportovanie a analýzy je náročná, je potrebné manuálne spracovanie dát z viacerých dátových zdrojov a formátov, ich zlučovanie alebo ďalšie čistenie (pri každej ďalšej aktualizácii je nutné spracovanie opakovať)
 • Pre výber dát na analýzu alebo vytvorenie a úpravu reportu je potrebný zásah technickej podpory alebo dodávateľa, prípadne je potrebná znalosť programovania
 • V jednom výstupe je potrebné spájať dáta z viacerých zdrojov

Prínosy

S našimi riešeniami získate moderné multi-kanálové BI prostredie:

 • Zodpovedajúce súčasným možnostiam a trendom, poskytujúce bohaté vizualizačné schopnosti, rozklad detailov, samo obslužnosť, tvorba vlastných zostáv a iné
 • Využívajúce konsolidovanú, udržiavanú a kvalitnú údajovú základňu, optimalizovanú pre potreby BI používateľov
 • Postavené na moderných technológiách využívajúcich opensource a cloud služby, ktorých využitím prichádza očakávané zníženie nákladov
 • Spĺňajúce špecifické potreby a integráciu do svojho prevádzkového prostredia, napríklad integráciou na tabuľkové procesory (spreadsheets) a kancelárske nástroje, začlenením reportov a vizualizácií do prevádzkových aplikácií, KPI zobrazované pomocou vizuálnych prvkov (ciferníky / dashboardy)

Vybrané referencie

 • Ministerstvo financií SR – BI riešenia pre výkazníctvo a analytické nástroje nad údajmi Štátneho dlhu alebo Centrálnym konsolidačným systémom
 • Analytické centrum, Ministerstvo spravodlivosti SR – optimalizácia BI prostredia, vytvorenie centrálnej konsolidovanej dátovej vrstvy pre analytické účely, nasadenie analytických nástrojov pre štatistické výkazníctvo a analytické potreby Analytického centra
 • OFZ, a.s. – zavedenie profesionálneho manažérskeho nástroja pre podporu riadenia a rozhodovania za účelom zefektívnenia procesu tvorby Obchodného a finančného plánu


Získajte optimálne riešenie pre Vaše BI s využitím osvedčených platforiem SAP BI a GRAPHLYTIC.

Správnosť biznis nastavenia BI je rozhodujúcim aspektom pre úspešný rozvoj a zdravú konkurencieschopnosť firmy

„NAŠIMI RIEŠENIAMI ZÍSKATE KĽÚČ K SPRÁVNYM ÚDAJOM A ROZHODNUTIAM

Príležitosť na zmenu

Biznis požiadavky na BI s reporting sa menia rýchlejšie než je schopnosť ich rozvoja a aktualizácie. Reportingové a BI nástroje strácajú historickým vývinom svoju účelnosť:

 • Aktuálne BI zostavy neodrážajú skutočné BI potreby a naopak
 • Existujú nevyužívané zostavy a riešenia, ktoré zvyšujú prácnosť a nákladovosť systému
 • Odvodené zostavy a riešenia ostávajú bez údržby, vzniká riziko rozdielov v zobrazovaných údajoch a pod.

Prínosy

 • Optimálna štruktúra reportingu a BI spracovania je vyhovujúca meniacim sa požiadavkám a potrebám používateľov, optimalizovaná z pohľadu dostupnosti údajov a komunikačných kanálov používateľov.
 • Systém je priebežné udržiavaný a rozvíjaný v zmysle potrieb užívateľov


Získajte optimálne riešenie pre Vaše BI s využitím osvedčených platforiem SAP BI a GRAPHLYTIC.