Ministerstvo financií SR - Poskytnutie služieb Aplikačnej podpory IS CKS

 

MFSR custom

 

Dodanie riešení a služieb v súlade s požiadavkami zákazníka a obsahom zmluvy na Aplikačnú podporu, týkajúcich sa aplikačného softvéru pre Centrálny konsolidačný systém (CKS), realizácie zmien, aktualizácii nastavení a funkčnosti systému CKS, jeho komponentov a relevantných rozhraní na okolité IS.

Prínosy a benefity riešenia

  • IS CKS je informačný systém na platforme SAP, ktorý - prostredníctvom svojich komponentov, funkčnosti a rozhraní na okolie - zabezpečuje jednotný postup pre zber, spracovanie, konsolidovanie a vykazovanie o údajoch poskytovaných organizačnými / účtovnými jednotkami verejnej správy SR. (podľa nariadenia Rady ES č.223/96 a príslušných noviel zákonov, nariadení vlády a usmernení pre vykonanie Súhrnnej účtovnej závierky štátu)
  • IS CKS je sústava vzájomne prepojených, údajovo, funkčne aj customizačne integrovaných komponentov s vlastnými vnútornými aj vonkajšími rozhraniami. Spomenieme napr. Konsolidačný balík – zberný a vstupný formulár prostredníctvom ktorého sú preberané údaje od organizačnej jednotky, vstupný portál s niekoľkoúrovňovými kontrolami pre importérov údajov, účtovný systém ERP, konsolidačný sytém BCS, Systém správy integrovaných číselníkov, Modul spracovania údajov MSD, Modul stavu spracovania, SEM / BW dátový sklad pre zbierané údaje a nad týmito údajmi vytvorený reportingový systém v prostredí BOBJ
  • Podľa medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (IFAC)) zostavuje IS CKS „Súhrnnú účtovnú závierku“ verejnej správy. Vybrané Fiškálne výkazy spracované na základe výkazov KB účtovných jednotiek verejnej správy poskytujú účtovný a finančný pohľad na organizačné jednotky verejnej správy a štát
  • Nevyhnutnou súčasťou správneho a úplného spracovania údajov v IS CKS je zabezpečenie funkčnosti rozhraní a príslušných integračných číselníkov a skupín údajov, ktoré sa preberajú alebo poskytujú pre niektoré IS
  • Pre zachovanie celistvosti workflow, rôznych typov a úrovni kontrol vo vzájomne prepojených moduloch, pre zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti systému CKS pre účely vykonania KUZ / SUZ ako aj plnenia ďalších úloh systému (CEM, CRPŠ, ESA notifikácie, a iné) je dôležité poskytovať správnu, včasnú podporu a identifikáciu oblastí ďalšieho rozvoja