Ministerstvo financií SR - Zapojenie civilnej časti MS SR do EIS MF SR

 

MFSR custom

 

Cieľom riešenia bolo zapojenie civilnej časti Ministerstva spravodlivosti SR do ekonomického informačného systému Ministerstva financií SR.

Prínosy a benefity riešenia

  • Nastavenie funkcionality nadrezortného EIS pre rezort spravodlivosti, ktorý je tvorený úradom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 
  • Zabezpečenie centralizácie výkonu ekonomickej agendy v oblasti vnútornej správy súdov
  • Vyriešenie zastaralého technického i aplikačného stavu ekonomických agend prevádzkovaných v rezorte Ministerstva spravodlivosti a eliminácia straty prevádzkyschopnosti SW aplikácií
  • Nahradenie rôznych decentralizovaných SW aplikácií jednou centrálnou aplikáciou, ktorá vytvorí predpoklady pre pružné riadenie ekonomiky civilnej časti rezortu spravodlivosti ako celku
  • Zavedenie centralizovanej aplikácie správy pohľadávok a poplatkov súdnych konaní
  • Pružnejšie zavádzanie zmien vyplývajúcich zo zmien legislatívy a efektívnejšia aktualizácia postupov účtovania podľa súčasných štandardov a požiadaviek MF SR