Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov

Hlavným zámerom projektu bolo skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy. Cieľom bolo zmapovanie, analýza a katalogizácia „AS - IS“ stavu výkonu ekonomických procesov

Integrácia Ekonomického informačného systému Národného bezpečnostného úradu s IS ManEx a IS RIS

Hlavným cieľom bola príprava návrhu a implementácia prepojenia Ekonomického informačného systému Národného bezpečnostného úradu (EIS NBÚ) na systém ISŠP ManEx (aplikácia na realizáciu

DataCentrum 

Dodanie softvérového nástroja na vizualizáciu údajov a vzťahov Systému konfiguračného manažmentu a ďalších informačných zdrojov v rámci prevádzkových procesov DataCentra. a súvisiacich poradenských a implementačných služieb.

Železnice Slovenskej Republiky 

Zámerom projektu bola optimalizácia a automatizácia vybraných procesov Centra logistiky a obstarávania (CLaO) v prostredí nástroja Metasonic Suite.

OFZ, a.s. 

Cieľom bolo zavedenie profesionálneho manažérskeho nástroja pre podporu riadenia a rozhodovania za účelom zefektívnenia procesu tvorby Obchodného a finančného plánu pre spoločnosť OFZ, a.s.

Ministerstvo financií SR - Centrálna správa referenčných údajov

Hlavným zámerom a výzvou bolo pripraviť návrh a vybudovať informačný systém pre Centrálnu správu referenčných údajov (CSRU). V zmysle platnej legislatívy o e-Governmente vybudovať centrálny systém správy a zdieľania spoločných údajov.

Ministerstvo financií SR - Zapojenie civilnej časti MS SR do EIS MF SR

Zapojenie civilnej časti Ministerstva spravodlivosti SR do ekonomického informačného systému (EIS) Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií SR - Poskytnutie služieb Aplikačnej podpory IS CKS

Dodanie optimálnych riešení v zmysle požiadaviek zákazníka v rámci Aplikačnej podpory, týkajúcich sa aplikačného softvéru pre Centrálny konsolidačný systém (CKS) a realizácie Zmien t.j. služby, súvisiace s úpravami a aktualizáciou systému CKS, jeho komponentov a rozhraní na okolité IS.

Ministerstvo vnútra SR - Optimalizácia procesov Verejnej správy

Optimalizácia procesov vo verejnej správe pre vybrané organizácie a životné situácie.