Integrácia Ekonomického informačného systému Národného bezpečnostného úradu s IS ManEx a IS RIS

 

logo NBU SK

 

Hlavným cieľom bola príprava návrhu a implementácia prepojenia Ekonomického informačného systému Národného bezpečnostného úradu  (EIS NBÚ) na systém ISŠP ManEx (aplikácia na realizáciu výdavkov, správu účtov) a Rozpočtový informačný systém (RIS).

Prínosy a benefity riešenia

Realizáciou integračného projektu sa podarilo vytvoriť komunikačný kanál medzi EIS NBÚ, ISŠP ManEx a RIS cez integračnú platformu SAP PI Ministerstva financií SR.


Integráciou EIS NBÚ na IS RIS bola zabezpečená automatizácia procesov v rozsahu integračných scenárov (rozpočet po schválení, zmena rozpočtu, výkaz o čerpaní, číselníky). Novým komunikačným prepojením na IS ManEx sa podarilo zabezpečiť automatizáciu procesov v rozsahu dohodnutých integračných scenárov (záväzok, platba, výpis z účtu, zostatok na účte, kurzový lístok).


Prepojenie bolo realizované vytvorením nového integračného rozhrania medzi systémom integračnej platformy SAP PI MF SR a EIS NBÚ. Na výmenu správ bola použitá technológia webových služieb (SOAP).