streda, 04 júl 2018 06:55

Staráte sa o svoje dáta?

Dáta sa už dnes považujú za samozrejmé aktívum organizácie, starostlivosť o  ne však zatiaľ zriedkavo zodpovedá hodnote, ktorú predstavujú pre organizáciu. Vlastníci ich zvyčajne vnímajú ako súčasť informačného systému, ktorý ich spracováva, a tak ponechávajú vlastné údaje pod kontrolou dodávateľov alebo prevádzkovateľov aplikácií.

Problém nedostatočnej pozornosti venovanej vlastným dátam zistia až v okamihu, keď organizácia:

  • Urobí zlé rozhodnutia na základe nesprávnych alebo nekvalitných údajov
  • Zistí, že zodpovedá za narušenie bezpečnosti dát, ktoré má v skutočnosti pod kontrolou dodávateľ systému
  • Nedokáže pružne a efektívne zabezpečiť svoje dátové potreby, keďže je odkázaná zvyčajne na viacerých dodávateľov systémov
  • Vynakladá privysoké náklady na množstvo požadovaných zmien riešených súčinnosťou dodávateľa systému
  • Chce vymeniť systém, ale bez súčinnosti doterajšieho dodávateľa sa k dátovým zdrojom nedostane..,

data

 

O dáta je potrebné sa starať rovnako starostlivo ako o iný hnuteľný či nehnuteľný majetok.

Manažment dát je potrebné budovať podobne ako akýkoľvek iný systém na správu budov, áut či iného majetku.

Manažment dát pokrýva celý životný cyklus dát pomocou ľudí (nastavenie rolí a zodpovedností, prípadne vytvorenie organizačných štruktúr), procesov (nastavenie procesov, ako je napríklad dátová integrácia, kvalita dát, centrálna správa kmeňových údajov) a technológií (zavedenie technologických nástrojov do spracovania údajov).


Škála problémov, na ktoré hľadajú organizácie pomoc zavedením manažmentu dát, je široká:

Problémy v organizácii

 Príklady riešení dátového manažmentu
Organizácia potrebuje získať vlastný prístup k údajom v aplikáciách so štandardnými nástrojmi a postupmi

Vybudovanie dátových úložísk s plnou kontrolou nad údajmi, štandardizáciou nástrojov a procesov ich prevádzky a správy

Organizáciu nadmerne prevádzkovo zaťažuje večné vyhľadávanie údajov, bez špecializovanej historickej znalosti údajov je vytvoriť novú analýzu/ report prakticky nemožné

Zavedenie systému riadenia meta údajov (biznis slovník, informácie o výskyte a vlastníkoch údajov...)

Organizácia zápasí s rozhádzanými údajmi v rôznych systémoch bez jasných vzťahov a závislostí

Vybudovanie centrálneho modelu údajov so systémom jeho správy a využíavania

Nízka kvalita údajov spôsobuje organizácii dodatočné náklady na ich opravovanie, je príčinou chýb a škôd pri rozhodovaní

Vybudovanie (automatizovaných alebo asistovaných) procedúr riadenia kvality dát (DQ) s nastavením systému riadenia kvality (procesy a zodpovednosti)

Organizácia plytvá kapacitami zamestnancov, ktorí prepisujú alebo individuálne prenášajú údaje medzi množstvom rôznych systémov v tabuľkách, databázach, špeciálnych alebo historických úložiskách, následne dohľadávajú a opravujú rozdiely

Dátová integrácia (DI) a nastavenie systému riadenia prenosov údajov. Údaje sa stávajú časťou jednotného dátového priestoru, s ktorými sa už dá vizuálne pracovať, bez ohľadu na zdroje, formáty, spôsob napojenia

Organizácia má problémy s viacnásobným výskytom identických subjektov (napr. osoby, firmy, materiál) v evidenciách a zostavách

Vybudovanie systému centrálnej správy číselníkov a kmeňových údajov (MDM)

Organizáciu zaťažuje riziko straty alebo zneužitia firemných údajov

Vybudovanie a zavedenie systému ochrany a bezpečnosti údajov a implementácia potrebných opatrení

 

Ak má organizácia rozsiahlu dátovú základňu alebo spôsob jej spracovania, bude potrebovať systémový prístup k  formalizácii a  riadeniu dátovej architektúry.  Ak má organizácia nasadených viacero procesov manažmentu dát, bude potrebovať ich procesno-organizačné zastrešenie vo forme Data governance (sústava rolí, politík a štandardov pre manažovanie dát naprieč celou organizáciou).


Zvýraznené oblasti (úložiská, dátové modelovanie DQ, DI, MDM, bezpečnosť, dátová architektúra a Data governance) predstavujú základné procesy dátového manažmentu, ktoré pomáhajú organizáciám zlepšiť údajovú základňu, efektivitu procesov a eliminovať riziká spojené s vlastníctvom a spracovaním údajov.

Význam dátového manažmentu dostáva iný rozmer v čoraz bežnejšie používanom priestore internetových a multimediálnych dát. Obrovské množstvá údajov vznikajúcich na internete, v  senzoroch strojov a  zariadení, videokamerách alebo hlasových zariadeniach predstavujú nový alternatívny spôsob „Big Data“ spracovania údajov. Organizácia so zavedeným dátovým manažmentom má takýto nábeh uľahčený: vybudovaný spôsob a  osvojené znalosti integrácie údajov, riadenia kvality údajov, dátového modelovania, riadenia a monitorovania dátových tokov atď. umožnia organizácii len rozšíriť existujúce prostredie a sústrediť sa na pridanú hodnotu nového „Big Data“ spracovania.

Zavedenie manažmentu dát predstavuje kvalitatívny skok v  biznis prostredí organizácie, otvárajúci nové možnosti zvyšovania produktivity a rastu organizácie.

Úspešné príbehy fungujúceho dátového manažmentu možno nájsť napríklad vo viacerých bankách aj  u  telekomunikačných operátorov. Vo verejnom sektore je príkladom zavádzanie princípu jedenkrát a dosť.

 

***

Autor článku: Dalibor Maco

MIM, s.r.o., Partner dátovej platformy TALEND