utorok, 17 október 2017 12:00

Smart City potrebuje kvalitné dáta

Samospráva každého mesta stojí dennodenne pred neľahkou úlohou: Uspokojiť potreby a naplniť očakávania obyvateľov, podnikateľov aj návštevníkov mesta. Kým nároky ľudí sú rozličné a neustále rastú, priestor, energia, voda, dopravné kapacity, či zdroje financovania, majú svoje limity. Zdroje sa jednoducho nedajú donekonečna nafukovať.

Dlhodobo udržateľným riešením pre život v meste je racionalizácia využívania zdrojov. Zdieľanie verejného priestoru, efektívna spotreba energie, lepšie využitie dopravných kapacít, ale aj účelnejšie využitie ľudských zdrojov tam, kde by služby bez nich naozaj nemohli fungovať.

Menej stresu z dopravy, lepší biznis, viac zelene, lepšie služby, menej byrokracie, viac slobody a voľného času. To všetko nám sľubujú dodávatelia riešení pre Smart dopravu, Smart odpad, Smart obchod, Smart osvetlenie, jednoducho Smart na každom kroku.

Pomôžu nám informačné technológie, ktoré tvoria základ všetkých „Smart City riešení”, lepšie žiť vo väčšom počte na rovnakej ploche?

Áno pomôžu.

V mnohých mestách už dnes

 • inteligentné systémy riadia dopravu, ktoré na základe informácií z kamier a senzorov na križovatkách optimalizujú dopravnú signalizáciu a zvyšujú priepustnosť cestnej siete
 • Inteligentné osvetlenie na základe úrovne svetla a detekcie pohybu výrazne znižuje spotrebu energie

 

smart city obr1

 

 

Tieto systémy svoju inteligenciu opierajú zvyčajne o vlastné dáta a izolovane riešia problematiku vymedzenej oblasti. Ak pri nasadzovaní „Smart City riešení” systém potrebuje údaje z ďalších už existujúcich evidencií, pravdepodobne narazí na problém: dáta v rôznych systémoch nie sú konzistentné, sú v nich rozdiely a duplicity, neraz sa nedá jednoznačne určiť, ktorý údaj je správny.

Služby v skutočnom „Smart City” vzájomne komunikujú a využívajú okrem vlastných technologických dát, údajov samosprávy (napríklad databázy mestského úradu, dopravného podniku, vodárenskej spoločnosti, škôl a ďalších mestských inštitúcií), aj ďalšie dátové zdroje (napríklad verejné údaje z referenčných registrov) v potrebnej úrovni kvality a previazanosti.

Jednotná dátová základňa umožňuje vybudovať širšie portfólio služieb pri nižších nákladoch, nakoľko prepojenie dátových zdrojov je vyriešené raz pre všetky služby. Umožňuje flexibilnejšie zmeny v portfóliu služieb, než keď sú budované každá zvlášť, prípadne navzájom integrované „ad-hoc" spôsobom.

 

smart city obr2

Až s použitím takto pripravenej údajovej základne môže mesto efektívne budovať systém „Smart City” služieb

Príklad riešenia

 Viaczdrojové vstupné údaje Smart City riešenia
Integrované parkovanie
 • Údaje zo senzorov z parkovacích miesta záznamy z kamerových  systémov
 • Údaje o doprave zo systémov jej sledovania a riadenia
 • Kalendár podujatí v meste
Variabilné dopravné značenie
 • Údaje o aktuálnej dopravnej situácii
 • Údaje o dopravnom značení
Zber odpadu
 • Údaje o obyvateľstve
 • Údaje o platiteľoch miestnych poplatkov za zber odpadu
 • Údaje o evidencii, stave a naplnení smetných nádob
 • Údaje o stave v zberných strediskách
Manažment mestských budov
 • Údaje o spotrebe paliva, el. energie a tepla
 • Údaje o spotrebe vody
 • Meteorologické a geografické údaje
 • Záznam o pohybe osôb – napr. dochádzkový systém
 • Údaje z pasportizácie mestského majetku
Technické služby mesta - Čistenie komunikácií a verejných priestranstiev
 • Údaje o realizovaných výkonoch
 • Údaje o priestoroch
 • Údaje z pasportizácie mestského majetku (detské ihriská, vybavenie parkov a pod.)
 • Kalendár podujatí
 • Údaje o prevádzkach maloobchodu a služieb

K naplneniu výzvy „Buďme SMART!“ môžeme pristúpiť zhruba dvoma spôsobmi:

Využívanie Smart City riešení.

Pragmatickým prístupom samosprávy je nájsť si „Smart City riešenie” niektorej z akútnych potrieb mesta, silne vnímanej a viditeľnej jej obyvateľmi.

Ako pre každú investíciu je nájdenie správneho „Smart City riešenia” dôležitým rozhodnutím, ktoré vyžaduje orientáciu v potrebách mesta a jeho samosprávy, orientáciu v „Smart City riešeniach” a správne vyhodnotenie nákladov a prínosov.

Úspešná implementácia jednotlivých „Smart City riešení” predstavuje pilotné piliere pre transformáciu na „Smart City“, implementácia samostatných riešení však môže byť neefektívna.

Transformácia na „Smart City“

Pre transformáciu na „Smart City“ je potrebný systémový prístup vychádzajúci zo „Smart City“ vízie a stratégie, technicky budovaný na spoločnej dátovej základni, ktorá umožňuje zdieľanie údajov zo senzorov, údajov z informačných systémov samosprávy a verejne dostupných údajov. Nevyhnutnosťou je takisto vzájomná bezpečná a spoľahlivá komunikácia informačných systémov zabezpečujúcich „smart“ služby.

Takéto prostredie predstavuje „mestská integračná platforma“, ktorá zabezpečí:

 • Jednotný prístup k údajom integráciou zdrojov údajov (s elimináciou redundancií, napojenia na ISVS a registre referenčných údajov, apod.) a riadením ich kvality
 • Bezpečnosť riešenia (riadenie prístupov zvládanie výpadkov siete, odoprenia služby, apod.)
 • Riadenie úrovne služieb (využívanie, kvalita a dostupnosť služieb, podklady pre fakturáciu, riadenie nákladov a pod.)


Smart City riešenia pre jednotlivé tematické oblasti mestá realizujú často na základe vzájomnej výmeny pozitívnych skúseností s riešeniami s viditeľnými prínosmi. Či už ide o inteligentné križovatky, Smart osvetlenie, či lavičky v parkoch s nabíjačkami mobilov.

Je namieste „prepnúť“ ďalší rozvoj mestských „Smart“ služieb na jednotnú integračnú platformu skôr, než pavučina samostatných a rôznorodých služieb vyženie náklady do neprijateľnej výšky .

Kľúčovým prínosom takéhoto systémového prístupu k budovaniu „Smart City“ je možnosť komplexného manažovania zdrojov a služieb samosprávy s vyššou kvalitou a nižšími nákladmi.

 

***
Autor: Igor Dančík

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Igor Dančík