• LinkedIn
  • Facebook
  • Google+
  • MIM.SK

Pracujeme na napĺňaní princípu „Jedenkrát a dosť“

Zavedenie princípu „Jedenkrát a dosť“ do zložitého systému služieb, ktoré štát poskytuje občanom, je kontinuálne realizované rozširovaním dátových integrácií medzi štátnymi inštitúciami.

potvrdenia

Každý údaj, ktorý úrad o občanovi už raz získal, bude dostupný iným štátnym organizáciám tak, aby nebol od občana požadovaný opakovane napr. prinesením opečiatkovaného potvrdenia.

 

Nijaké potvrdenia o tom, že nemáte nedoplatky na zdravotnom poistení, žiadne výpisy z rôznych registrov a evidencií. Dosiahnutie takéhoto stavu je podmienené existenciou príslušných elektronických údajov (objektov evidencie) a ich dátovým prepojením medzi tými orgánmi, ktoré dáta z nich potrebujú na plnenie svojej agendy.

 

egovernment

Srdcom tohto riešenia je integračný systém „CENTRÁLNA SPRÁVA REFERENČNÝCH ÚDAJOV“ (IS CSRÚ), ktorý plní v zmysle zákona č.305/2013, známeho ako „zákon o e-Governmente“ aj úlohu „modulu dátovej a procesnej integrácie“.

                                         

V súčasnosti sa spoločnosť MIM významne podieľa na implementácii rozšírenia integrácií CSRÚ na sprístupnenie údajov nových 6 objektov evidencie, ktoré v priebehu tohto roka prinesú sprístupnenie údajov referenčného registra fyzických osôb a registra adries, údajov o subjektoch z oblasti zdravotného poistenia a údajov z karty účastníka projektov pre podporu zamestnanosti.

 

data tunel

Obdobne pre prístup k údajom sa spoločnosť MIM podieľa na implementácii ďalších 43 integrácií CSRÚ pre prijímateľov zdieľaných dát za účelom výkonu verejnej moci elektronicky. Pôjde o 8 ministerstiev a VÚC Trenčín.

 

Okrem rozširovania počtu vzájomných dátových integrácií prostredníctvom CSRÚ, spoločnosť MIM sa podieľa aj na rozvoji funkčnosti CSRÚ, s cieľom zabezpečiť súlad CSRÚ s novou legislatívou Európskej únie na ochranu osobných údajov (GDPR), ktorá vstupuje do platnosti už v máji 2018.

 

Služby IS CSRÚ sú úspešne prevádzkované už tretí rok a priebežne sa v CSRÚ implementuje pokračovanie a  rozširovanie princípu „Jedenkrát a dosť“ s cieľom zníženia administratívnej záťaže občanov, právnických osôb, samotných úradov a verejnej správy.

 

 

Autor: Ivan Benko
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.